Nieuwe klant? Gebruik de code NUSPELEN01 en ontvang 15% korting!

Artikel 1 – begrippen

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Bieperdebiep; Bieperdebiep, gevestigd aan Javalaan 36, 2103 VK te Heemstede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85838624 en BTW nummer NL004155680B19 of een daaraan gelieerde onderneming;

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 2.

E-mail: celine@bieperdebiep.nl

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder;

Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bieperdebiep en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Bieperdebiep en Huurder;

Product: 1 of meerdere producten aangeboden door Bieperdebiep.

Website: www.bieperdebiep.nl

Acceptatie van voorwaarden

Door u te abonneren op de diensten van Bieperdebiep, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 

Reikwijdte van de service

Bieperdebiep kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de website en/of de services geheel of gedeeltelijk wijzigen. Klanten die op dat moment een product huren, zullen vooraf worden geïnformeerd. 

Producten kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, uit de collectie worden genomen. 

De website kan periodiek niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of om andere redenen.

Alsmede kan Bieperdebiep voor producten die op dat moment niét in de verhuur zijn, de voorwaarden en prijsstelling op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen. 

Website inhoud

De inhoud kan typografische fouten, andere onopzettelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. 

De inhoud van deze website, waarvan in elk geval de informatie en foto’s, zijn auteursrechtelijk beschermd. 

U mag inhoud die beschikbaar is op deze website of via de Services bekijken, kopiëren, downloaden en afdrukken, onder de volgende voorwaarden:

  • De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Zo mag u als klant een bericht of foto doorsturen naar een andere (potentiële) klant. 

Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag voor commerciële of bedrijfsmatige  (met wel of geen winstoog kenmerk) doeleinden worden gereproduceerd of gekopieerd. 

Copyright-, handelsmerk- en andere eigendoms vermeldingen, onder andere op de Producten, mogen niet worden verwijderd.

Artikel 2 Overeenkomst en verplichtingen

De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen.

De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Bieperdebiep en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of te kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bieperdebiep verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Bieperdebiep worden aangeleverd. Bieperdebiep mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.

De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming en de gebruiksvoorwaarden, zoals bijgevoegd in de bevestigingsmail, te gebruiken.

Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Biepedebiep te retourneren of op te laten halen.

Als geregistreerde gebruiker van Bieperdebiep gaat u ermee akkoord om e-mails met informatie over het betreffende stuk speelgoed en informatie over de (spel)ontwikkeling te ontvangen.

U kunt zich registreren op de nieuwsbrief en het ontvangen van speciale promoties, door het wel of niet aanvinken van deze optie, in de laatste stap van het bestelproces. 

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van speciale promoties of onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar celine@bieperdebiep.nl of door u uit te schrijven zoals aangegeven in de toepasselijke e-mailcorrespondentie.

Artikel 3- Niet nakomen verplichtingen

Bieperdebiep is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

  • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
  • Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
  • Het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
  • Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden;
  • Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
  • Huurder naar het oordeel van Bieperdebiep misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Bieperdebiep; of

Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Bieperdebiep. 

Onder misbruik maken van het Gehuurde, wordt verstaan; als Huurder het Product niet gebruikt, overeenkomstig de bestemming en gebruiksvoorwaarden, zoals beschreven en bijgevoegd in de bevestigingsmail. Als Huurder het Product meerdere malen (moedwillig) beschadigd. 

Artikel 4 – Abonnementen, incasso’s en facturering

De op de Website vermelde abonnementen zijn weergegeven in euro’s en Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. De genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2022, prijsstijgingen en veranderingen in BTW percentages voorbehouden.

Betalingen van abonnementen verlopen maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een SEPA machtiging (elektronische machtiging) tijdens het afsluiten van het abonnement. De automatische incasso start zodra het abonnement wordt afgesloten. In de meeste gevallen wordt het speelgoed op een later moment geleverd of opgehaald. De klant dient het abonnement zelf op te zeggen en de automatische incasso te stoppen, door een e-mail te verzenden met dit verzoek naar celine@bieperdebiep.nl

Nadat de incasso is gestart, kan deze niet worden teruggedraaid. 

Indien u op een andere manier wenst te betalen voor het Gehuurde, neem dan contact op met celine@bieperdebiep.nl. De betaling van het gehuurde is vóór levering volledig verschuldigd. 

De hoogte van de huursom is afhankelijk van het soort product.

Huurder kiest zelf voor het zelf ophalen/terugbrengen van de producten, of het laten bezorgen en/of ophalen van de producten. De kosten voor laten bezorgen en laten ophalen zijn 6,95 euro.

In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).

Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

Artikel- 5 Herroepingsrecht

De Huurder kan het product, mits de voorraad het toelaat, omruilen voor een ander product van dezelfde prijs. Mocht de klant een product kiezen met een hogere huurpijs, dient er een nieuw abonnement te worden afgesloten. 

Artikel- 6 Verantwoordelijkheid en zorg gehuurde producten

Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren.

Het beoordelen van de status van het gehuurde via Bieperdebiep zal na ontvangst van het product geschieden door de verhuurder. Ook behoudt de Verhuurder het recht om bij ophalen het speelgoed te controleren en eventuele losse onderdelen te tellen.

De huurder heeft middels een email en foto zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen of zoekgeraakte items aan te geven.

Huurder stemt ermee in het Product alleen te gebruiken in de huiselijke kring en voor niet-zakelijk gebruik.

Huurder heeft het recht om derden gebruik te laten maken van het Product voor niet commerciële doeleinden. Huurder dient dan wel toezicht te houden op de zorgvuldigheid waarmee derden met het Product omgaan en Huurder blijft aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

Het is Huurder niet toegestaan om het product onder te verhuren, het product te vervreemden of namens Bieperdebiep aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het product en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Artikel 7 – Kwijtgeraakt speelgoed/onderdelen en beschadigd speelgoed

Al het speelgoed blijft eigendom van Bieperdebiep. In het geval van kwijtgeraakte onderdelen of speelgoed moet de Huurder de vervangingskosten voor dat onderdeel of het gehele Product te betalen. De huurder ontvangt een onderdelenlijst met de vervangingswaarde van het gehele Product en/of elk los onderdeel. 

Mocht het onderdeel later, in elk geval binnen vier maanden, worden teruggevonden en geretourneerd, wordt het bedrag voor het kwijtgeraakte onderdeel geretourneerd aan de Huurder. 

De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, per e-mail aan Bieperdebiep te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.

Wanneer er sprake is van slijtage en gebruikssporen, behorende bij normaal gebruik van het speelgoed, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. 

Wanneer overduidelijk is dat speelgoed opzettelijk verkeerd is gebruikt (op een andere bestemming dan beschreven bij de omschrijving)  of is beschadigd (bijvoorbeeld tekenen op het speelgoed) of is beschadigd door nalatigheid (bijvoorbeeld waterschade), worden hier wél kosten voor in rekening gebracht. 

In het geval van moedwillig beschadigde onderdelen, wat maakt dat speelgoed onbruikbaar is, kan Bieperdebiep u verplichten het gehele speelgoed te vergoeden. Hiervoor reken ik een percentage van 80% van de nieuwprijs van het product. Mocht het enkel gaan om een beschadigd, en onbruikbaar geworden onderdeel, dan zullen de vergoedingskosten, zoals vermeld op de onderdelenlijst, in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 – Melden van schade na ontvangst producten

Bieperdebiep levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in goede staat af.

Op het moment van levering van het Gehuurde, maakt Bieperdebiep digitaal of schriftelijk kenbaar welke eventuele beschadigingen van het Gehuurde er zijn en waarmee Bieperdebiep bekend is.

De huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden, zoals bijgevoegd in de bevestigingsmail, voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per e-mail te worden gemeld binnen twee dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. 

Indien Bieperdebiep meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag en het Gehuurde terug te nemen.

Artikel 9 – Beperking aansprakelijkheid

In geen geval zal Bieperdebiep aansprakelijk zijn voor de gebruiker van het gehuurde, voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de gehuurde producten of misbruik van informatie verkregen via de website.

Op basis van de door mij gegeven informatie, en de mee verzonden onderdelenlijst in de bevestigingsmail, is het op dat moment aan u om te beoordelen of uw kind(eren) veilig kunnen spelen met het speelgoed. Zodra u kiest het betreffende speelgoed te huren, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij u als ouders en/of begeleiders. Begeleid uw kind(eren) in het spel en laat kinderen onder de drie nooit onbegeleid spelen.

Bieperdebiep is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals winstderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

Artikel 10 – Overmacht

Bieperdebiep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.

Bieperdebiep kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Bieperdebiep gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Huurder of andere partij.

Artikel 11 – Klachten

Klachten over het Product en/of diensten kan de Huurder sturen naar celine@bieperdebiep.nl. Bieperdebiep zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 12 – Overige bepalingen

Huurder mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

Bieperdebiep is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien Huurder deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen 1 maand aan Biepedebiep aan te geven.

Indien (enig deel van) een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) Algemene Voorwaarde(n) onverkort van kracht.

Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.